Tên Nhật Bản Của Bạn Là Gì

*
Quý khách hàng vẫn biết thương hiệu và chúng ta của mình vào giờ Nhật là gì chưa? Các bạn đã từng có lần thử tra qua mạng bằng phiên âm tuy nhiên không chắc chắn kết quả? Hi vọng bài viết sau để giúp đỡ bạn đọc với viết tên mình đúng mực nhất:

Người Nhật nói riêng 1 bảng vần âm カタカナ(Katakana ) dùng làm phiên âm giờ đồng hồ ngoại quốc. Việc dịch tên giờ đồng hồ Việt thanh lịch giờ Nhật hoàn toàn sử dụng bảng vần âm Katakana, tùy thuộc vào biện pháp đọc với giải pháp nghĩ của từng tín đồ nhưng tất cả các cách đổi khác thương hiệu giờ đồng hồ Việt quý phái giờ Nhật khác nhau.

Xem thêm: Xem Tử Vi Năm 2016 Tuổi Quý Dậu, Xem Tử Vi 2016 Tuổi Quý Dậu Nam Mạng

Chẳng hạn, với thương hiệu Nghia, tuy thế có nhiều tín đồ vẫn đọc thành ギア, một trong những bạn khác thường hiểu thành ニア

Sau đó là một số cơ chế thay đổi tên tiếng Việt quý phái giờ đồng hồ Nhật rất chuẩn:

Với nguan tâm thì chuyển tương đương:a, i, o, u -> ア, イ、オ、イ

Với phụ âm, các bạn chuyển làm việc mặt hàng tương ứng:b -> Hàng バ, ví dụ Ba -> バー, Bình -> ビン,…m -> Hàng マ, ví dụ Man -> マン,…

Đối với phú âm đứng cuối:c, k, ch -> ック, ví dụ tên Đức vẫn chuyển thành ドゥック,…n, nh, ng-> ン, ví dụ Ban -> バン, Thanh hao -> タン,…m -> ム, ví dụ: Trâm -> チャム,…p -> ップ, ví dụ: Pháp -> ファップ, Mập -> マップ,…t -> ット, ví dụ: Phát -> ファット,….

Việc biến hóa tên tự tiếng Việt thanh lịch thương hiệu tiếng Nhật bởi katakamãng cầu thực ra là vấn đề lưu lại cách hiểu thương hiệu kia vào giờ Nhật. Sau đấy là một vài mẫu mã bọn họ với tên được chuyển sang giờ đồng hồ Nhật.

AAn / Ân アン (an)Ái アイ(ai)Anh / Hình ảnh / Ánh アイン (ain)Âu アーウ (a-u)

CCan / Căn / Cán cấn カン (kan)Cảnh/ Cánh/ Canh カイン (kain)Cao カオ (kao)Cẩm/ cam / nắm カム (kamu)Cát カット (katto)Công コン (kon)Cúc クック (kukku)Cương / Cường クオン (kuon)Châu チャウ (chau)Chu ヅ (du)Chung チュン(chun)Chi / Tri チー (chi-)Chiến : チェン (chixen)

GGấm グアム (guamu)Giang ヅアン (duan)/ジアーン (jia-n)Gia ジャ(ja)

HHà/ Hạ ハ (ha)Hàn / Hân/ Hán ハン (han)Hai/ Hải ハイ (hai)Hạnh ハン (han) / ハイン (hain)Hậu ホウ (hou)Hào/ Hạo / Hảo ハオ (hao)Hiền / Hiển ヒエン (hien)Hiếu ヒエウ(hieu)Hiệp ヒエップ (hieppu)Hoa / Hoà / Hoá / Hỏa / Họa ホア (hoa)Học ホック (hokku)Hoài ホアイ (hoai)Hoan / Hoàn / Hoàng ホアン / ホーアン (hoan)Hồ ホ (ho)Hồng ホン (hon)Hợp ホップ (hoppu)Hữu フュ (fu)Huệ/ Huê / Huế フエ(fue)Huy フィ (fi)Hùng / Hưng フン/ホウン (fun/ Houn)Hulặng / Huyền フェン/ホウエン (fen (houen)Huỳnh フイン (fin)Hương/ Hường ホウオン (houon)

K – KHKiêm / Kiểm キエム (kiemu)Kiệt キエット (kietto)Kiều キイエウ (kieu)Kyên キム (kimu)Kỳ / Kỷ / Kỵ キ (ki)Knhì / Khải カーイ / クアイ (ka-i / kuai)Khanh khô / Khánh カイン / ハイン (kain / hain)Khang クーアン (ku-an)Khổng コン (kon)Khôi コイ / コーイ / コイー (koi)Khương クゥン (kuxon)Khuê クエ (kue)Khoa クォア (kuxoa)

LLan ラン (ran)Lập ラップ (rappu)Lành / Lãnh ライン(rain)Lai / Lai / Lài :ライ (rai)Lâm/ Lam ラム (ramu)Lê / Lễ / Lệ レ (re)Linh/ Lĩnh リン (rin)Liễu リエウ (rieu)Liên リエン (rien)Loan ロアン (roan)Long ロン (ron)Lộc ロック (roku)Lụa / Lúa ルア (rua)Luân / Luận ルアン (ruan)Lương / Lượng ルオン (ruon)Lưu / Lựu リュ (ryu)Luyến/ Luyện ルーェン(ru-xen)Lục ルック(rukku)Ly / Lý リ (ri)

N – NHNam – ナム(namu)Nga / Ncon gà ガー/グア (ga/ gua)Ngân / Nngay gần ガン (gan)Nghi ギー(gi-)Nghĩa ギエ (gie)Nghiêm ギエム (giemu)Ngọc ゴック (gokku)Ngô ゴー (go)Nguyễn / Nguim グエン (guen)Nguyệt グエット (guetto)Nhã ニャ (nya)Nhân / Nhẫn / Nhàn ニャン (niyan)Nhật / Nhất ニャット (niyatto)Nhi / Nhỉ ニー (ni-)Nhung ヌウン (nuun)Nlỗi / Nhu ヌー (nu-)Nông ノオン (noon)Nữ ヌ (nu)

SSam / Sâm サム samuSơn ソン (son)Song ソーン (so-n)Sinc シン (shin)

TrTsoát チャ/ ツア (cha/ tsua)Trang / Tnắm チャン/ ツアン (chan/ tsuan)Trân / Trần チャン/ ツアン (chan/ tsuan)Trâm (チャム(chamu)Trí/ Chi/ Tri チー (chi-)Triển : チエン (chien)Triết チエット (chietto)Trọng チョン (chon)Triệu チエウ (chieu)Trinh/ Trịnh/ Trình チン (chin)Trung ツーン (tsu-n)Trúc ツック tsukkuTrương / Trường チュオン (chuon)

VVăn/ Vận/ Vân ヴァン (van)Vĩnh/ Vinh ヴィン(vinn)Vi/ Vĩ ヴィ (vi)Việt/Viết ヴィエット(vietto)Võ ヴォ(vo)Vũ ヴー (vu-)Vui ヴーイ (vui)Vương/ Vượng/ Vường ヴオン (vuon)

BBa / Bá バ (ba)Bạch / Bách バック (bakku)Bành バン (ban)Bao / Bảo バオ (bao)Ban / Băng / Bằng バン (ban)Bế ベ (be)Bích ビック (bikku)Bình ビン (bin)Bông ボン (bon)Bùi ブイ (bui)

D – ĐDanh / Dân ヅアン (duan)Đức ドゥック (dwukku)Diễm ジエム (jiemu)Diễn / Dien ジエン (jien)Điểm / Điềm ディエム (diemu)Diệu ジエウ (jieu)Doãn ゾアン (doan)Duẩn ヅアン (duan)Dung / Dũng ズン (zun)Duy ヅウィ (duui)Dư / Dự ズ (zu)Duyên ổn / Duyền ヅエン (Duen)Duyệt ヅエット (duetto)Dương ヅオン (duon)Đại ダイ (dai)Đàm / Đảm / Đam ダム (damu)Đan/ Đàn/ Đán / Đản ダン (dan)Đào ダオ (dao)Đậu ダオウ (daou)Đạt ダット (datto)Đang/ Đăng/ Đặng /Đằng ダン (dan)Đinh/ Đình/ Định ディン (dhin)Đoan / Đoàn ドアン (doan)Đỗ ドー (do-)

MMạc / Mác マク (makku)Mai マイ (mai)Mạnh マイン (main)Mẫn マン (man)Minch ミン (min)My / Mỹ ミ / ミー (mi)

OOanh オアン (oan)

PPhạm ファム (famu)Phan / Phạn ファン (fan)Phát ファット (fatto)Phi / Phí フィ (fi)Phụ フー (fu)Phúc フック (fukku)Phùng フン (fun)Phương フオン (fuon)Phước フォック(fokku)Phong / Phòng / Pngóng フォン (fon)

QQuân / Quang / Quảng クアン (kuan)Quách クァック(kuxakkauQuế クエ (kue)Quốc コック/ コク (kokku / koku)Quý / Quy / Quỳ クイ (kui)Quỳnh クーイン/クイン (kuin)Quyên/ Quyền クェン (kuxen)Quyết クエット (kuetto)

TTài / Tại タイ (tai)Tân / Tấn : タン (tan)Tâm : タム (tamu)Tiếp / Tiệp : ティエップ (thieppu)Tiến / Tiên/ Tiển ティエン (thien)Tỷ/ tỉ / ti ティ (thi)Tin/ Tín ティン(thin)Tiêu/ Tiều/ Tiếu/ Tiếu ティエウ (thieu)Tống トン (ton)Toan / Toàn / Toán / Toản : トゥアン (twuan)Tú ツー/ トゥ (Toxu)Tuân / Tuấn トゥアン(twuan)Tuệ トゥエ(twue)Tuyên/ Tuyền トゥエン(twuen)Tùng トゥン (twunn)Tuyết トゥエット (twuetto)Tường/ Tưởng トゥオン (toxuon)

THThái タイ (tai)Thân タン (tan)Thanh/ Thành / Thạnh タイン/ タン (tain/ tan)Thạch タック(takku)Thăng / Thắng タン (tan)Thắm/Thđộ ẩm : タム (tamu)Thao/ Thạo/ Thạo/ Thảo タオ (tao)Thoa : トーア/トア to-a / (toa)Thoan/ Thoản トアン (toan)Thoại トアイ (toai)Thị / Thi/ Thy ティ/ティー (thi/ thi-)Thinc / Thịnh ティン(thin)Thiệp ティエップ (thieppu)Thiên/ Thiện tại ティエン (thien)Thích ティック (thikku)Thọ/ thơ/ tho トー (to-)Thông/ Thống トーン (to-n)Thu/ Thú トゥー (tou-)Thục トウック (toukku)Thuận/ Tuân トゥアン (toxuan)Thuy/ Thùy/ Thuý/ Thụy トゥイ (toui)Thuỷ トゥイ (toui)Tlỗi トゥー (tou-)Tmùi hương / Thường トゥオン (toxuon)

UUông ウオン (uon)Ứng/ Ưng ウン (un)Uyên/ Uyển : ウエン (uen)

XXuân/Xoan スアン (suan)Xuyến/ Xuyên ổn : スエン (suen)

YY/ Ỷ/ Ý イー(i-)Yên/ Yến イェン (ixen)

Cách thực hiện rất dễ dàng, bạn chỉ việc ghnghiền số đông trường đoản cú tên mình vào với nhau. Ví dụ thương hiệu bản thân là Hồng Mai, bản thân đang kiếm tìm và tất cả cái tên sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bán hàng online tiếng anh là gì

 • Người tham gia giao thông tiếng anh là gì

 • Phòng vật tư tiếng anh là gì

 • Cung bảo bình là con gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.