PHẬT GIÁO TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tốt những trường đoản cú vựng tiếng Anh cần sử dụng trong ca tòng (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch tiện lợi tra cứu vãn những thuật ngữ về danh xưng (chức vụ) nlỗi đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng giống như thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này đọc từ bỏ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu khách hàng gồm thêm thông báo, vui mắt góp sức chủ kiến phần phản hồi hoặc tin nhắn Xin cám ơn

*

Các trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng vào chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng tbọn họ Đại giới (250 giới sau ít nhất 2 năm tbọn họ giời Sa di (10 giới) với tu tập ít nhất hai năm, tuổi đời tối thiểu là 20 tuổi.

Bạn đang xem: Phật giáo tiếng anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức có tuổi đạo ít nhất là 25 năm (tuổi sống bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa tất cả tuổi đạo tối thiểu là 40 năm (tuổi sống bên trên 60 tuổi)

đúng theo pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikquần thể / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công hội chứng quận 2

Đồ thiết bị trong chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagodomain authority / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupage authority / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage lớn the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phạt nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân cùng quả: cause & effect

Nhân duyên: condition

Duyên khởi: co-arising, dependent origination

Tđọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an lạc /niềm vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín vật dụng, trang bị đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinch mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: công cụ nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tạo hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: đơn vị thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo con đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: nhà thời thánh của người Hồi giáo

– Pagodomain authority – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linh mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu vớt tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên con đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satung – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trọng điểm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự lẩn thẩn muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: tiết hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ bỏ tâm, thiện lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự tình thật, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thực lòng, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: dòng ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: kinh sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tmáu giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minh tiền sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience & sincerity.

=> Mọi sự xung thốt nhiên phần đông hoàn toàn có thể được giải quyết và xử lý với sự khoan thứ, nhẫn nhịn cùng thật tình.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con con đường nhấn thức của các tín ngưỡng chân đó là thông qua câu hỏi thực hành sang sửa phiên bản thân theo những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt vì các vị giác đưa nlỗi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, & they bởi other ways khổng lồ discover the mystery of connection between human và universal.

=> Tín ngưỡng chưa phải là việc mê tín mù quáng. Nó là công nghệ với bọn họ có những cách không giống nhau để mày mò ra kín sự liên hệ giữa bé fan cùng dải ngân hà.

Xem thêm: Co Viết Tắt Của Từ Gì Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa? Một Số Thuật Ngữ Viết Tắt Liên Quan Đến Co

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help lớn restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu mở ra trong thôn hội loại người khi những tiêu chuẩn đạo đức đang xuống cấp. Họ góp khôi phục lại tiêu chuẩn chỉnh đạo đức chân chủ yếu mang đến nhỏ người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các nhà công nghệ bảo rằng họ chỉ nhận biết được 4% đồ gia dụng chất trong vũ trụ, cho nên vì vậy chúng ta cần thiết thấy được sự trường tồn của các sinch mệnh được cấu thành bởi vì những đồ dùng chất khác. Tuy nhiên từ rất mất thời gian các tín ngưỡng tôn giáo có thể dấn thức về Thần – các sinc mệnh thời thượng hơn loài người.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ fan vẫn giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able khổng lồ reach nirvana but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: người có thể đạt mang đến Niết bàn (trạng thái niềm hạnh phúc, bình yên) nhưng lại trì hoãn câu hỏi nhập Niết bàn vì những người không giống vẫn còn đấy chịu đựng đau khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một công ty tu hành/một ngôi đền rồng Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTứ đọng diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure Land BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismThiền hậu TôngZen MasterTnhân từ SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: số đông sự thật, quy biện pháp bỏ ra păn năn cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksThuyết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinc điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần chụ Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người nạp năng lượng chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe that eating meat is bad karma.

Xem thêm: Các Tác Giả Ngôn Tình Trung Quốc, Top 11 Tác Phẩm Ngôn Tình Hay Nhất Của Ân Tầm

Một số fan không ăn mặn tin tưởng rằng nạp năng lượng giết thịt sẽ tạo nên ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvamãng cầu /nɪrˈvɑnə/: the state of peace and happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tâm lý yên ổn bình cùng niềm hạnh phúc mà một tín đồ đã có được sau khi sẽ từ bỏ vứt tất cả phần lớn mê mệt ao ước cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ bỏ vựng tiếng Anh dùng vào cvào hùa đôi khi cần sử dụng ngôn từ pali tuyệt sanskrit (giờ đồng hồ Phạn) vị vậy khó khăn ghi nhớ bởi vì vậy khiến khó khăn mang đến biên dịch, vì chưng vậy, việc dùng chính xác thuật ngữ cần sử dụng vào ca dua hay nghành nghề dịch vụ phật giáo là đặc trưng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bán hàng online tiếng anh là gì

 • Người tham gia giao thông tiếng anh là gì

 • Cung bảo bình là con gì

 • Phòng vật tư tiếng anh là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.