Độ xe tiếng anh là gì

Xe hơi (ô tô) đang là một trong Một trong những phương tiện vận động chủ yếu của fan dân đất nước hình chữ S hiện thời. Theo đà cách tân và phát triển của buôn bản hội, sẽ có càng đa số người hơn thế nữa lựa chọn sử dụng phương tiện tư bánh này nhằm dịch rời giữa những chỗ cần đi với đến. Hôm ni, hãy cùng Language Link Academic tìm hiểu kho từ vựng giờ Anh chuyên ngành ô tô – bao gồm 1 số loại ô tô với cấu trúc của một mẫu ô tô thông thường nhé.Bạn sẽ xem: Độ xe cộ tiếng anh là gì


*

*

Một vài ba bộ phận của xe pháo ô tô

Bumper /ˈbʌmpə/: thành phần hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: mẫu chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: tkhô cứng gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof raông xã /ruːf rak/: Giá nócSunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nócAntenna /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút ít sấy kinh sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: đại dương số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjack /dʒæk/: mẫu kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe pháo dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: cách thức tháo lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi tiến công lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng thanh lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: hễ cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệtFan belt /người bɛlt/: dây đeo kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: thiết bị phân phát điệnDipstichồng /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi vĩnh bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tnóng bịt nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước nhiệt độ độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nguyên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo quãng đường xe pháo sẽ điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn chình họa báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deông xã /teɪp dɛk/: máy vạc cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển và tinh chỉnh hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: thành phần khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: thiết bị vạc nhạcHeater /ˈhiːtə/: thiết bị sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: khối hệ thống làm cho tan băngPower outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắn điệnGlove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn đựng đồ vật nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntham breɪk/: pkhô nóng tay, pkhô cứng khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: khối hệ thống thanh lịch số từ độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: yêu cầu quý phái sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sànStiông chồng shift /gɪəʳ ʃɪft/: yêu cầu sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay nạm msinh sống cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: cái tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: chỗ dựa đầuSeat /siːt/: số ghế, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số một trong những phần tưBaông chồng fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: yêu cầu gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ phân chia điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo vận tốc làm việc của đụng cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo vận tốc làm việc của rượu cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh khô taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: con đường gờ bên cạnh hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền đụng chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước saunguồn steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay đua trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe pháo hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sauShoông xã absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ sút xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te đụng cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage raông xã /ˈlʌɡɪdʒ rak/: form nhằm hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước giải nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự tấn công lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: buộc phải nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: size xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình cất hóa học sở hữu lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu pkhô nóng xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: cỗ tăng áp rượu cồn cơChassis /ˈʃasi/: sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: pkhô hanh đỗ xe

bởi vậy, cùng với nội dung bài viết trên phía trên, Language Link Academic đã cung ứng cho chính mình một lượng từ vựng tiếng Anh siêng ngành xe hơi căn phiên bản nhằm áp dụng vào đời sống thường thì. Để hiểu thêm về các bài viết share giờ đồng hồ Anh không giống, hãy truy vấn vào thỏng viện của Language Link Academic sẽ được cập nhật một giải pháp tương đối đầy đủ, lập cập độc nhất vô nhị.

Đừng e dè mang đến cùng với khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp của Language Link Academic và để được đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm khiến cho bạn nâng cấp năng lực giờ Anh sinh hoạt các nghành nghề vào đời sống, các bước, tăng cơ hội cùng tài năng tăng tiến vào quá trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Bán hàng online tiếng anh là gì

  • Người tham gia giao thông tiếng anh là gì

  • Phòng vật tư tiếng anh là gì

  • Cung bảo bình là con gì

  • x