Bảng tính giá ca máy theo thông tư 01/2015

Đơn giá nhân công xây dựng 2015

Vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công (ĐGNC) trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bạn đang xem: Bảng tính giá ca máy theo thông tư 01/2015

Bạn đang xem: Bảng giá ca máy theo thông tư 01/2015

Theođó, ĐGNC được xác định theo công thức sau:

 

GNC = LNCx HCB x 1/t

 

Trong đó:

 

- GNC: ĐGNC tính cho một ngày công trực tiếp sản xuấtxây dựng.

 

- LNC: Mức lương đầu vào (kể cả lương phụ; phụ cấp lưu động, khu vực, không ổn định sảnxuất và đã tính đến các yếu tố thị trường) để xác định ĐGNC cho một ngày côngtrực tiếp sản xuất xây dựng.

 

- HCB: Hệ số lương theo cấp bậccủa nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng.

 

- t : 26 ngày làm việctrong tháng.

 

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 01/2015/TT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

THÔNGTƯ

HƯỚNGDẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựngvà Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướngdẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhâncông trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quanđến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngânsách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức:Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyểngiao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theohình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng cácquy định của Thông tư này.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhâncó liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốnkhác áp dụng các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắcxác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

1. Đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫntại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậcnhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xâydựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lươngtối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việccủa nhân công xây dựng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chiphí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác).

2. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thôngtư này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, ... đểcấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọnnhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấuthầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thôngtư này được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường laođộng có sự biến động.

Điều 4. Xác định đơngiá nhân công

Đơn giá nhân công được xác định theo côngthức sau:


*

Trong đó:

- GNC: đơn giá nhân công tính cho mộtngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- LNC: mức lương đầu vào để xácđịnh đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lươngnày đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khuvực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường côngbố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

- t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Xem thêm: Cách Ghost Win 7 Bằng Đĩa Boot, Hướng Dẫn Cách Ghost Win 7 Bằng Hiren Boot 13

Điều 5. Tổ chức thựchiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơngiá nhân công, công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Mức lương đầu vào (LNC) công bốtại Phụ lục số 1 của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh khi mặtbằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động sovới đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 6. Xử lý chuyểntiếp

1. Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xâydựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thôngtư thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tưnày. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thôngtư thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang ápdụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩmquyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưadự án vào khai thác sử dụng.

Điều 7. Hiệu lực thihành

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắcđề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét giảiquyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Các Tổng công ty nhà nước; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, PC, Vụ KTXD, Viện KTXD (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh

PHỤLỤC 1

Mứclương đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (LNC)

Đơn vị tính:đồng/tháng

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

2.350.000

2.150.000

2.000.000

1.900.000

Ghi chú: Địa bàn áp dụng mức lươngđầu vào theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng.

PHỤLỤC 2

Cấpbậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng

Bảng số 1: Cấp bậc, hệ số lương công nhân xâydựng

Cấp bậc công nhân xây dựng

I

II

III

IV

V

VI

VII

Nhóm I

Hệ số lương

1,55

1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,20

Nhóm II

Hệ số lương

1,76

2,07

2,44

2,86

3,37

3,96

4,65

Ghi chú:

1) Nhóm I:

- Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện,đào đất, đắp đất;

- Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xâydựng);

- Vận hành các loại máy xây dựng (máy làmđất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…)

2) Nhóm II:

- Các công tác không thuộc nhóm I

Bảng số 2: Cấp bậc, hệ số lương kỹ sư trựctiếp

Cấp bậc kỹ sư

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Hệ số lương

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

Ghi chú:

Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một số côngtác như khảo sát, thí nghiệm,... được xác định trong hệ thống định mức dự toánhiện hành, cấp bậc, hệ số lương áp dụng theo bảng số 2.

Bảng số 3: Cấp bậc, hệ số lương nghệ nhân

Cấp bậc nghệ nhân

I

II

Hệ số lương

6,25

6,73

Ghi chú:

Đối với nghệ nhân trực tiếp thực hiện một sốcông tác trong xây dựng, được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiệnhành thì áp dụng theo cấp bậc, hệ số lương tại bảng số 3.

Bảng số 4: Cấp bậc, hệ số lương công nhân láixe

Cấp bậc công nhân

Nhóm xe

I

II

III

IV

Hệ số lương

Nhóm 1

2,18

2,57

3,05

3,60

Nhóm 2

2,51

2,94

3,44

4,05

Nhóm 3

2,99

3,50

4,11

4,82

Ghi chú:

1. Nhóm 1: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, rơmoóc, ô tô tưới nước, ô tô tải có gắn cần trục tải trọng dưới 7,5T; cần trục ôtô sức nâng dưới 7,5T; xe hút mùn khoan; ô tô bán tải; xe ô tô 7 chỗ dùng trongcông tác khảo sát; xe hút chân không dưới 10 tấn; máy nén thử đường ống côngsuất 170CV.

2. Nhóm 2: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, ôtô tưới nước, rơ moóc tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô tải có gắn cần trụctải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; cần trục ô tô sức nâng từ 7,5T đến dưới 25T; ôtô đầu kéo dưới 200CV: ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng dưới 14,5m3; xebơm bê tông; máy phun nhựa đường.

3. Nhóm 3: Ô tô tự đổ, rơ moóc tải trọng từ25T trở lên; ô tô đầu kéo từ 200CV trở lên; ô tô chuyển trộn bê tông dung tíchthùng từ 14,5m3 trở lên; cần trục ô tô sức nâng từ 25T trở lên.

Xem thêm: Cách Đổi Độ F Sang Độ C Ách Chuyển Đổi Độ F Sang Độ C, Chuyển Đổi Độ F Sang Độ C

Bảng số 5. Cấp bậc, hệ số lương của thợ điềukhiển tàu, thuyền, thiết bị khác

Bảng số 5.1: Cấp bậc, hệ số lươngthuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa đóngcọc nổi và tàu đóng cọc

Chức danh

Nhóm 1

Nhóm 2

Cấp bậc thợ

I

II

I

II

Hệ số lương

1. Thuyền trưởng

3,73

3,91

4,14

4,36

2. Thuyền phó 1, máy 1

3,17

3,30

3,55

3,76

3. Thuyền phó 2, máy 2

2,66

2,81

2,93

3,10

Ghi chú:

1. Nhóm 1: Tàu, ca nô có công suất máy chínhtừ 5CV đến 150CV.

2. Nhóm 2: Tàu, ca nô có công suất máy chínhtrên 150CV; cần cẩu nổi; tàu đóng cọc.

Bảng số 5.2: Cấp bậc, hệ số lươngthủy thủ, thợ máy, thợ điện

Chức danh

Cấp bậc thợ

I

II

III

IV

Hệ số lương

1. Thủy thủ

1,93

2,18

2,51

2,83

2. Thợ máy, thợ điện

2,05

2,35

2,66

2,99

Bảng số 5.3: Cấp bậc, hệ số lươngthợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông

Chức danh theo nhóm tàu

Tàu hút dưới 150m³/h

Tàu hút từ 150m³/h đến 300m³/h

Tàu hút trên 300m³/h, tàu cuốc dưới 300m³/h

Cấp bậc thợ

I

II

I

II

I

II

Hệ số lương

1. Thuyền trưởng

3,91

4,16

4,37

4,68

4,88

5,19

2. Máy trưởng

3,50

3,73

4,16

4,37

4,71

5,07

3. Điện trưởng

4,16

4,36

4. Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó

3,48

3,71

4,09

4,30

4,68

4,92

5. Kỹ thuật viên cuốc 2

3,17

3,50

3,73

3,91

4,37

4,68

Bảng số 5.4: Cấp bậc, hệ số lươngthợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc, tàu đào gầu ngoạm nạo vét biển

Chức danh theo nhóm tàu

Từ 300m³/h đến 800m³/h

Từ 800m³/h trở lên

Cấp bậc thợ

I

II

I

II

Hệ số lương

1. Thuyền trưởng tàu hút bụng

5,19

5,41

5,41

5,75

2. Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

4,92

5,19

5,19

5,41

3. Điện trưởng tàu hút, tàu cuốc; kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng; kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Câu đố cái gì càng chơi càng ra nước

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cao h vừa ăn vừa ngồi lên côn thịt

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.