Bài tập chia đông từ tiếng anh có đáp án

Chia động từ một Một trong những vấn đề gây nhiều khó khăn đối với học viên theo học tập cỗ môn Tiếng Anh. Hầu hết các bài xích tập chia rượu cồn từ giờ Anh vẫn xuất xắc lộ diện trong những kỳ kiểm soát, kỳ thi… Để có thể làm cho tốt được rất nhiều bài xích tập này, cũng giống như có thể đầy niềm tin viết câu và tiếp xúc chuẩn. Thì vấn đề nắm vững kiến thức và kỹ năng, cũng tương tự làm cho nhiều bài bác tập tương quan để giúp đỡ bàn sinh hoạt tốt rộng. Sau trên đây hãy thuộc ôn lại biện pháp chia hễ từ bỏ thực hiện sinh hoạt những thì cùng những bài bác tập thực hành thực tế nhé!

*

I. KIẾN THỨC CÁC DẠNG ĐỘNG TỪ CHIA THEO THÌ

1. Thì hiện tại đối kháng (Present simple)

– Động từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách rượu cồn từS + V(s/es)+ OS+ do/does + not + V(Infinitive) +ODo/does + S + V (Infinitive)+ O ?

– Động từ tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia cồn từS+ am/are/is + N/ AdjS + am/are/is + NOT + N/AdjAm/are/is + S + N )/ Adj

2. Thì hiện nay tiếp tục (Present continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia động từS+am/is/are+ V-ingS+am/is/are not + V-ingAm/is/are+ S + V-ing

3. Thì bây chừ xong (Present perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách hễ từS+ have/has+ V3S+ have/has not + V3Have/has + S + V3

4. Thì bây giờ ngừng tiếp tục (Present perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia rượu cồn từS + have/has been + V-ing + OS+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + OHas/have+ S+ been+ Ving + O

5. Thì quá khứ đọng đối kháng (Past simple)

– Với cồn từ thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + V(ed) + OS + didn’t + ODid +S + Verb

– Với rượu cồn tự tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia cồn từS + Was/were + N/adjS + was/were not + N/adjWas/were + S + N/adj

6. Qúa khức tiếp nối (Past continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia hễ từS + was/were + V-ing + OS + was/were not + V-ing + OWas/Were + S+ V-ing + O?

7. Qúa khứ đọng chấm dứt (Past perfect)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân tách đụng từS + had + VppS +had not + VppHad + S + Vpp?

8. Thì vượt khđọng xong xuôi tiếp tục (Past perfect continuous)

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia rượu cồn từS + had been + V-ingS +hadnot been + V-ingHad been + S + V-ing?

9. Thì sau này đối kháng (Future simple)

– Với cồn trường đoản cú thường:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia hễ từS + will + verbS + will not + verbWill + S + verb?

– Với đụng trường đoản cú tobe:

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia cồn từS + will + be + N/adjS + will not (will not = won’t) + be + N/adjWill + S + be

10. Thì tương lai gần

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia động từS + am/is/are going to + verbS + am/is/are not going khổng lồ + verbAm/Is/Are + S + going to + verb?

11. Thì sau này tiếp diễn

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách chia cồn từS + will + be + VingS + will not + be+ VingWill + S + be + V-ing?

12. Thì sau này hoàn thành

Dạng câuKhẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Cách phân chia rượu cồn từS + will + have + VppS + will + not + have sầu + VppWill + S + have + Vpp?

II. BÀI TẬPhường CHIA ĐỘNG TỪ

Sau đây là một số bài bác tập phân chia đông tự giờ Anh gồm đáp án:

Bài 1: Chọn câu vấn đáp đúng trong những bài bác tập phân tách đụng từ bỏ sau

1. It…………..just before the war when he received a letter from Britain.

Bạn đang xem: Bài tập chia đông từ tiếng anh có đáp án

A. had been

B. has been

C. was

D. is

2. When he…………..a schoolboy, John caught a wounded falbé in the roof.

A. has been

B. was

C. has been

D. is

3. We…………..your size at the moment, but we can order it for you.

A. don’t have

B. aren’t having

C. haven’t had

D. didn’t have

4. Last year I………….camping with my friends for the last time.

A. was going

B. have sầu gone

C. have sầu been going

D. went

5. On seeing her brother unconscious, she immediately………….her and…………help.

A. was calling / was wanting

B. called / wanted

C. calls / is wanting

D. was calling / wanted

Đáp án:

1C2B3A4D5B

Bài 2: Hoàn thành hầu như câu dưới đây bằng phương pháp áp dụng những động từ: Get, Change, Improve, Increase,Become, Rise, Fall, Learn. Lưu ý, một đụng từ có thể áp dụng được nhiều lần.

1. The number of people without jobs…………….at the moment.

2. These days food………………more and more expensive.

3. The cost of living……………..nowadays.

4. The economic situation is already very bad & it………………worse.

5. Is your English……………better?

Đáp án:

1. is rising/is falling/is increasing2. is getting/is becoming3. is rising/is increasing4. is getting/is becoming5. getting

*

Bài 3: Hoàn thành mọi bài tập phân chia hễ từ dưới đây bằng phương pháp phân tách lại rượu cồn trường đoản cú phù hợp

1. I …………… at home page last weekover. (stay)

2 I & my friends ……………. a great time in Nha Trang last year. (have)

3 Angela ………………. lớn the cinema last night. (go)

4 My vacation in Hue last summer ……………….. wonderful. (be)

5. They told me they ……………….. such kind of food before. (not/eat)

1. Studied2. had3. Went4. was.5. hadn’t eaten

Bài 4: Viết lại đều câu sau đây sao để cho đúng nhất

1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.

—————————————————————–

2. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

—————————————————————-

3. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

————————————————————–

4. I/ hope/ that/ you/ come/ my house/ tomorrow.

———————————————————————

5. You/ please/ close/ door?

———————————————————————

Đáp án:

1. My father is watering some plants in the garden.

2. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

3. My student is drawing a (very) beautiful picture.

4. I hope that you will come my house tomorrow

5. Will you please cđại bại the door?

Bài 5: Đọc những câu tình huống trả định sau, tiếp nối viết lại thành câu tất cả nghĩa theo gợi ý đến sẵn

1. We began playing football. After half an hour there was a terrible storm.

We………………..when………………….

2. Tom is reading a book. He started two hours ago & he is on page 53.

Xem thêm: Top #1 Tải Trò Chơi Xếp Hình Miễn Phí, Trò Chơi Ghép Hình

He………………..for………………..

He………………………………so far.

3. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived & began waiting. After trăng tròn minutes I realised that I had come khổng lồ the wrong restaurant.

I…………………..when………………..

4. Bill & Andy make films. They started making films together when they left college.

They……………………..since……………………….

They………………ten films since……………………..

5. Ken smoked. 30 years later, he finally gave it up.

Ken…………………when…………………..

Đáp án:

1. We had been playing for half an hour when there was a terrible storm.

2. He has been reading for 2 hours. / He has read 53 pages so far.

3. I had been waiting for đôi mươi minutes when I realised that I had come lớn the wrong restaurant.

4. They have sầu been making films since they left college. / They have made ten films since they left college.

5. Ken had been smoking for 30 years when he finally gives it up.

*

Bài 7: Chọn dạng đụng tự đúng trong số bài tập phân tách hễ từ bỏ sau

1. I will go / am going to a buổi tiệc ngọt tomorrow night. Would you like to lớn come too?

2. I’m sure Tom will get / is getting the job. He has a lot of experience.

3. “Have you decided where to go for your holidays yet?” – “Yes, we will go / are going to Italy.”

4. Tom isn’t không lấy phí on Saturday. He will work / is working.

5. “Would you like tea or coffee?” – “I will have / am having coffee, please”.

Đáp án

1. am going2. will get3. are going4. is working5. will have

Bài 8: các bài tập luyện chia rượu cồn từ bỏ trong ngoặc có đáp án

1. I (go) ………………. trang chủ after I (finish) ………………. their work.

2. It was very noisy next door. Our neighbors….(have) a party.

Xem thêm: Luận Giải Lá Số Tử Vi 1994 Nữ Mạng, Tử Vi Tuổi Giáp Tuất 1994

3. He said that he (already, see) ………………….. Dr. Rice.

4. Tam và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he ……….. (walk) so fast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.