Anh văn chuyên ngành ngân hàng

*
*
*
Mỗi ngành rất nhiều đề nghị giờ Anh chăm ngành riêng rẽ. Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng không chỉ cần thiết cho những người làm cho trong lĩnh vực tài chủ yếu ngân hàng bên cạnh đó được sử dụng rất nhiều trong những cuộc thanh toán hàng ngày của đối tác khi trải qua bank. Dưới đây, vantaiduongviet.vn xin giới thiệu đến bạn bộ tự vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành Ngân hàng để bạn tmê mẩn khảo!

Tiếng Anh được áp dụng không hề ít trong những cuộc giao dịch của công ty đối tác lúc trải qua ngân hàng


1. Những từ bỏ vựng thông dụng

Một số trường đoản cú và các từ thường xuyên gặp mặt vào nghành nghề tài bao gồm bank cũng tương tự trong những cuộc thanh toán mỗi ngày.

Bạn đang xem: Anh văn chuyên ngành ngân hàng

Account holder

/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/

công ty tài khoản

Accounts payable

/ə’kaunts ‘peiəbl/

tài số tiền nợ đề nghị trả

Accounts receivable

/ə’kaunts ri’si:vəbl/

tài khoản nên thu

Accrual basi

/ə’kru:əl ‘beisis/

phương pháp kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

Amortization

/ə,mɔ:ti’zeiʃn/

khấu hao

Arbitrage

/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/

kiếm lời chênh lệch

Asset

/’æset/

tài sản

Authorise

/ˈɔː.θər.aɪz/

cung cấp phép

BACS

hình thức tkhô nóng toán thù tư hễ giữa những ngân hàng

Balance

/’bæləns/

số dư tài khoản

Bank card

/bæɳk kɑ:d /

thẻ ngân hàng

Banker

/’bæɳkə/

fan của ngân hàng

Bankrupt

/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/

vỡ vạc nợ, phá sản

Bankruptcy

/’bæɳkrəptsi/

sự phá sản, vỡ lẽ nợ

Bearer cheque

/ˈbeə.rər/

Séc vô danh

Bond

/bɔnd/

trái phiếu

Boom

/bu:m/

sự tăng vọt (giá bán cả)

Broker

/’broukə/

fan môi giới

Capital

/’kæpitl/

vốn

Cardholder

chủ thẻ

Cash basis

/kæʃ ‘beisis/

phương thức kế tân oán dự trên thực thu – thực chi

Cash card

/kæʃ kɑ:d/

thẻ rút ít tiền mặt

Cash point

/ kæʃ pɔint/

điểm rút ít tiền mặt

Cashier

/kə’ʃiə/

nhân viên cấp dưới thu, chi tiền (sinh hoạt Anh)

Certificate of deposit

/sə’tifikit əv di’pɔzit/

chứng từ chi phí gửi

CHAPS

khối hệ thống thanh toán bù trừ từ bỏ động

Charge card

/tʃɑ:dʤ kɑ:d/

thẻ thanh hao toán

Cheque

/tʃek kɑ:d /

Séc

Cheque clearing

/ˈklɪə.rɪŋ/

sự thanh toán thù Séc

Circulation

/,sə:kju’leiʃn/

sự lưu lại thông

Clear

/kliə/

tkhô hanh toán thù bù trừ

Codeword

cam kết hiệu (mật)

Collateral

/kɔ’lætərəl/

tài sản ký kết quỹ

Commodity

/kə’mɔditi/

mặt hàng hóa

Cost of capital

/kɔst əv /’kæpitl/

chi phí vốn

Counterfoil

/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/

cuống (Séc)

Credit card

thẻ tín dụng

Crossed cheque

/krɒst tʃek/

Séc tkhô cứng tân oán bởi đưa khoản

Cumulative

/’kju:mjulətiv/

tích lũy

Debit balance

/ ‘debit ‘bæləns/

số dư nợ

Debit

/’debit/

ghi nợ

Debt

/det/

khoản nợ

Decode

/diːˈkəʊd/

giải mã

Deficit

/’defisit/

rạm hụt

Deposit money

/di’pɔzit ‘mʌni /

tiền gửi

Depreciation

/di,pri:ʃi’eiʃn/

sự giảm giá

Direct debi

/di’rekt ‘debit /

ghi nợ trực tiếp

Dispenser

/dis’pensə/

lắp thêm rút tiền

Dividend

/’dividend/

lãi cổ phần

Draw

/drɔː/

rút

Drawee

/drɔːˈiː/

ngân hàng của fan ký phát

Drawer

/drɔːr/

người ký phân phát (Séc)

Encode

/ɪnˈkəʊd/

mã hoá

Equity

/’ekwiti/

vốn cổ phần

Exchange traded fund

/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/

quỹ đầu tư chỉ số

Expiry date

ngày không còn hạn

Fiduciary

/fi’dju:ʃjəri/

ủy thác

Fund

/fʌnd/

quỹ

Give sầu credit

cung cấp tín dụng

Growth stock

/grouθ stɔk/

cổ phiếu tăng trưởng

Hedge fund

/hedʤ fʌnd/

quỹ đầu cơ

Honour

/’ɔnə/

gật đầu đồng ý thanh hao toán

Illegible

/i’ledʤəbl/

không hiểu được

Interest

/’ɪntrəst hoặc ‘ɪntrest/

chi phí lãi suất

Internet banking

hình thức bank qua internet

In figures

/ˈfɪɡ.ər/

(tiền) bởi số

In word

/wɜːd/

(tiền) bằng chữ

Invest

/in’vest/

đầu tư

Investor

/in’vestə/

bên đầu tư

Invoice

/’invɔis/

danh deals gửi

Letter of authority

/ɔːˈθɒr.ɪ.ti/

tlỗi ủy nhiệm

Leverage

/’li:vəridʒ/

đòn bẩy

Liability

/,laiə’biliti/

nghĩa vụ pháp lý

Magnetic

/mæg’netik/

từ tính

Make out

ký vạc, viết (Séc)

Make payment

/ meik ‘peimənt/

chỉ định đưa ra trả

Margin account

/’mɑ:dʤin ə’kaunt/

thông tin tài khoản cam kết quỹ

Money market

/’mʌni ‘mɑ:kit/

Thị Trường chi phí tệ

Mortgage

/’mɔ:gidʒ/

thế chấp

Mutual fund

/’mju:tjuəl fʌnd/

quỹ tương hỗ

Non-thẻ instrument

phương tiện đi lại tkhô hanh tân oán ko dùng tiền mặt

Obtain cash

/əb’tein kæʃ/

rút chi phí mặt

Open cheque

/tʃek/

Séc mở

Outcome

/’autkʌm/

kết quả

Pay into

/peɪ/

nộp vào

Paycheck

/pei tʃek/

chứng thực chi phí lương

Payee

/peɪˈiː/

người đươc tkhô nóng toán

Place of cash

vị trí dùng chi phí mặt

Plastic card

/’plæstik kɑ:d/

thẻ nhựa

Plastic money

/’plæstik ‘mʌni /

chi phí nhựa (những nhiều loại thẻ Ngân hàng)

Portfolio

/pɔ:t’fouljou/

hồ sơ năng lực

Premium

/’pri:mjəm/

phí bảo hiểm

Present

/’preznt – pri’zent/

xuất trình, nộp

Profit

/profit/

tiền lãi, lợi nhuận

Proof of indentify

/pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/

dẫn chứng nhận diện

Real estate

/riəl is’teit/

không cử động sản

Recession

/ri’seʃn/

sự suy thoái

Reconcile

/’rekənsail/

bù trừ, điều hoà

Refer to lớn drawer

Tra soát người ký kết phát

Revenue

/’revinju:/

thu nhập

Saving

/’seiviɳ/

ngày tiết kiệm

Shareholder

cổ đông

Short selling

/ʃɔ:t seliɳ/

phân phối khống

Smart card

/smɑ:t kɑ:d/

thẻ thông minh

Sort code

/sɔːrt kəʊd/

Mã Trụ sở Ngân hàng

Sort of card

một số loại thẻ

Statement

/’steitmənt/

sao kê (tài khoản)

Stock

/stɔk/

cổ phiếu

Subtract

/səb’trækt/

trừ

Take out

Rút tiền

Trade

/treid/

sự download bán

Treasury bill

/’treʤəri bill/

kỳ phiếu kho bạc

Treasury stock

/’treʤəri stɔk/

cổ phiếu ngân quỹ

Tycoon

/tai’ku:n/

nhà tài phiệt

Value

/’vælju:/

giá chỉ trị

Venture capital

/’ventʃə ‘kæpitl/

đầu tư chi tiêu mạo hiểm

Volatility

/,vɔlə’tiliti/

nút biến đổi động

Voucher

/ˈvaʊ.tʃər/

biên lai, hội chứng từ

Withdraw

/wi ‘dr :/

rút chi phí mặt

2. Một số ví dụ áp dụng

Dưới đấy là một trong những ví dụ vận dụng vào một số trong những ngôi trường vừa lòng vắt thể:

lấy một ví dụ 1:

I am with ABC Bank. I have sầu a cheque account with a cheque book so I can write cheques. My salary is paid directly into lớn my account. I also have a savings tài khoản where I save sầu money và earn interest.

I can transfer money between these two accounts – I can move sầu money from one tài khoản inlớn the other. I can go khổng lồ the bank to vì chưng this but it’s easier khổng lồ use ADKI’s internet banking service.

Xem thêm: Mua Bán Xe Ô Tô Ford Transit Đời 2006 Giá Rẻ Chính Hãng, Mua Bán Ford Transit 2006

The banks skết thúc me a statement ( = a printed danh sách of payments from and lớn the account) every month, showing me the balance.

lấy ví dụ như 2:

A: Do you have a cash card?

B: Yes, I use it khổng lồ take out or withdraw money from cash machines. I can use the money to lớn pay cash for things in shops.

Xem thêm: Ý Nghĩa Vạch Kẻ Đường ? Đi Sai Làn Đường Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền?

A: And bởi vì you have sầu a credit thẻ lượt thích Visa or American Express?

B: Yes, I vì. It has a limit of $5,000 – that’s the maximum amount I can spover – but I try khổng lồ repay what I owe (=need to pay back) every month. I don’t want to get inkhổng lồ debt và owe a lot of money without being able to repay it.

A: I know the problem!

Trên đó là cỗ từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh thường dùng chăm ngành Ngân hàng và một số trường hợp vụ thể nhằm chúng ta xem thêm. Nếu bạn tất cả thắc mắc gì, xin contact với vantaiduongviet.vn sẽ được hỗ trợ tư vấn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

 • Cách viết gạch ngang trên đầu chữ

 • Truyện tranh đam mỹ có thịt có màu

 • Xem phim nhất bạn bị cấm chiếu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.